Beleidsplan

Lees meer

Strand

Beleidsplan

Beleidsplan Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) 2013 - 2017


› (klik hier om de pagina als PDF in te zien)

De missie van de NOV is:

De Noordwijkse Ondernemers Vereniging zet zich in voor een duurzame economische groei en ontwikkeling van Noordwijk en de Duin- en Bollenstreek. De NOV stimuleert de verbetering van het ondernemersklimaat, de verbinding van ondernemers met andere ondernemers, met politiek, met bewoners en met (lokaal) overheidsbestuur. De NOV behartigt de individuele belangen van haar leden op een samenbrengende en adviserende wijze en voor zover ondersteunend aan het collectieve belang van alle ondernemers.

Drie subdoelstellingen van de NOV:

 1. Het behartigen van de belangen van NOV leden;
 2. Het bevorderen van de economische bedrijvigheid van het Noordwijkse bedrijfsleven; 
 3. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers, inwoners, politiek en lokaal overheidsbestuur en de netwerkfunctie.

De kernwaarden van de NOV zijn: 

 1. De NOV stimuleert economische groei en ontwikkeling van Noordwijk en de regio omdat dit goed is voor de bedrijvigheid van haar leden en de lokale werkgelegenheid;
 2. Deze economische groei en ontwikkeling heeft een duurzaam karakter: in balans met de omgeving, met kwaliteit en focus op lange termijn;
 3. De NOV werkt aan de verbetering van het ondernemersklimaat in Noordwijk en directe omgeving door het mede cree?ren van optimale randvoorwaarden;
 4. De NOV verbindt ondernemers uit Noordwijk en omgeving met elkaar;
 5. De NOV is een serieuze en inhoudelijke gesprekspartner voor politiek en lokaal (gemeente)bestuur;
 6. De NOV behartigt collectieve belangen van haar leden op basis van inhoud en kernwaarden;
 7. Voor de behartiging van individuele belangen van leden dient voldoende draagvlak binnen de NOV te bestaan indien naar de mening van het NOV bestuur aard en omvang daarom vragen. Bij onduidelijkheid hierover raadpleegt de NOV haar leden of neemt zij een neutraal standpunt in;
 8. Bij het behartigen van belangen brengt de NOV belanghebbenden en partijen samen;
 9. De NOV is een organisatie van vrijwilligers die zich gedurende een bepaalde periode niet-vrijblijvend inzetten voor de doelstellingen van de NOV;
 10. De NOV informeert haar leden met regelmaat over haar activiteiten.

De huidige en toekomstige organisatie van de NOV:

 1. Nu: Dagelijks bestuur (DB) 3 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester. Dit worden 4 personen, een horeca bestuurslid wordt toegevoegd aan het DB;
 2. Algemeen bestuur NOV: 8 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, PR en communicatie, gewoon lid en 3 horeca leden;
 3. Bestuur NOV Connect: 3 personen
 4. Bestuur afdeling Hoofdstraat: 4 personen en secretaris NOV
 5. Bestuur afdeling Kerkstraat: 4 personen en secretaris NOV
 6. Bestuur afdeling bedrijventerreinen
 7. Bestuur afdeling horeca: 4 personen

De NOV werkt niet met allerlei vaste commissies of deelbesturen. De reden hiervan is dat dit veel tijd kost van vrijwilligers en van het NOV bestuur. De NOV werkt met projectgroepen. Projectgroepen zijn:

 1. Projectgroep “Centrum Binnen Kerngezond”: start 2012
 2. Projectgroep “Funshoppen aan Zee”: start 2013
 3. Projectgroep politiek: start 2013 en permanent
 4. Projectgroep denktank “wijze leden”/innovatie: start 2014

Projectgroepen kunnen ad hoc in het leven worden geroepen als de actualiteit daarom vraagt. Voor kleinere onderwerpen kunnen dit ook adviesgroepen zijn die het NOV bestuur kortstondig adviseren over een bepaald onderwerp. Projectgroepen en adviesgroepen mogen extern advies inhuren, na goedkeuring van het NOV bestuur.

Statuten en huishoudelijke reglement worden aangepast aan dit beleidsplan. De bestuursperiode per bestuurder 4 jaar, waarbij herbenoeming mogelijk is.

Communicatie met en naar leden wordt verbeterd/gei?ntensiveerd via de NOV Soos, de nieuwe website, social media, nieuwsbrief en gebruik van enque?te software. Het gaat hierbij om inhoudelijke communicatie rondom door het bestuur ingenomen standpunten, uitgebracht adviezen en lokale en regionale ontwikkelingen. Het NOV bestuur draagt het “eigen verhaal” van dit beleidsplan consistent uit. 

Hoofdlijnen Beleid 2013-2017

Op de lange termijn (2020) ziet de NOV de Gemeente Noordwijk en omliggende regio als volgt:

Noordwijk is een ondernemende verblijf- en vestigingsplaats, die zich met haar uitstraling en beleving onderscheidt van andere plaatsen aan de Noordzeekust: stijlvol en charmant. Noordwijk is door haar ligging internationaal aanlokkelijk en door haar natuurlijke omgeving lokaal aantrekkelijk. Horeca, congressen en toerisme floreren, omringd door mooie (agrarische) natuur. De kennisintensieve ruimtevaart en zorgsectoren dragen bij aan hoogwaardige werkgelegenheid.

Invulling hoofdlijnen beleid:

Het beleid van de NOV is als volgt gestructureerd:Volgens dit model moet aan aantal randvoorwaarden zijn voldaan voor een goed ondernemersklimaat. Door krachtenbundeling van NOV leden draagt de NOV via belangenbehartiging bij aan optimale randvoorwaarden, bijvoorbeeld door het terugdringen van belemmerende regelgeving.

De NOV speelt tevens een rol bij het aanjagen/stimuleren van economische groei door leden te informeren, ondernemers te verbinden met elkaar en met relevante partijen en het stimuleren van de juiste inzet van middelen gericht op economische groei. Dit geldt bijvoorbeeld voor middelen verkregen uit toeristenbelasting, parkeren en OZB.

Beleid gericht op de randvoorwaarden:

Maatschappij en bewoners
De NOV is in gesprek met bewoners om collectieve doelstellingen te bereiken en doet dit op een verbindende wijze. Het NOV bestuur draagt de duidelijke visie die is vastgelegd in het beleidsplan op consistente wijze uit.

In Noordwijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen “bewonerscultuur” en “ondernemerscultuur”. De belangen van bewoners en ondernemers lopen, zeker bij bouwprojecten en overlast, niet altijd parallel. Bij een te dominante bewonerscultuur prevaleren de belangen van bewoners ten opzichte van ondernemers, wat ten koste kan gaan van het investeringsklimaat en daardoor de economische bedrijvigheid in Noordwijk. De NOV speelt een actieve rol om ondernemers en ondernemerschap te promoten, en het belang ervan te benadrukken, richting de Noordwijkse samenleving.

Via een projectgroep “denktank” gaat de NOV daar waar nodig het gesprek aan met bewoners.

De NOV promoot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gemeente en overheid
De NOV spant zich in om het Noordwijkse gemeentebestuur en politiek te bei?nvloeden gericht op de bevordering van de Noordwijkse economische bedrijvigheid en doet dit op inhoudelijke wijze.

De NOV versterkt haar contacten met de lokale politieke partijen. Een projectgroep “politiek” volgt de politieke ontwikkelingen voor zover van belang voor ondernemers. Het NOV bestuur en de projectgroep “politiek” draagt de standpunten van de NOV consistent uit. Deze standpunten worden bepaald met het beleidsplan als uitgangspunt.

De NOV is voor meer intensieve regionale samenwerking tussen omliggende gemeenten. Volgens een meerderheid van de NOV leden is dit het beste voor hun onderneming en verbetert dit de kwaliteit van de greenportfunctie, infrastructuur en ruimtelijke inrichting.

Hiermee wordt ook de structuur van het lokale overheidsbestuur aangepast aan landelijke ontwikkelingen en de toenemende uitdagingen waarvoor lokaal bestuur gesteld staat.

De NOV monitort de regeldruk voor ondernemers, stelt belemmerende regelgeving aan de orde en monitort de aard en intensiteit van handhaving.
Infrastructuur
De NOV beinvloedt lokaal en regionaal bestuur en politiek gericht op de verdere en verbeterde ontsluiting van Noordwijk en creatie van bezoekersvriendelijke lokale verkeers- en parkeervoorzieningen. Dit betreft:

 1. Betere bereikbaarheid vanaf A44 via Voorhout;
 2. Noordelijke ontsluiting van de regio via Hillegom naar Hoofddorp;
 3. Aansluiting Verlengde Beeklaan op N206 vanuit noordelijke richting;
 4. Bewegwijzering naar Noordwijk op A4 richting A44;
 5. Verbeterde inzet van particuliere parkeergarages;
 6. Een nieuw verkeerscirculatieplan voor Noordwijk;
 7. Een hoogwaardig OV net met goede verbindingen naar de NS stations Voorhout en Sassenheim en Schiphol;
 8. Aanbod van glasvezel, ook naar vakantieparken.

Economisch klimaat
De NOV informeert haar leden over relevante economische ontwikkelingen en stimuleert innovatie.

De NOV monitort dat overheidslasten voor ondernemers niet stijgen.

NOV Connect organiseert meerdere keren per jaar een bijeenkomst waarbij inhoud en educatie centraal staan.

De NOV doet onderzoek naar een Ondernemersfonds voor geheel Noordwijk om financie?le middelen te genereren voor (economische) stimulering en organisatiekracht.

Beleid gericht op stimuleren economische groei:

Noordwijk algemeen
Noordwijk Marketing speelt een belangrijke rol in de promotie van Noordwijk. De NOV participeert actief mee in Noordwijk Marketing.

De NOV richt een innovatie/”wijze mannen” projectgroep op met als primair doel het genereren van ideee?n voor Noordwijk.
Het NOV bestuur onderzoekt of de overname van de rol van de terugtrekkende Kamer van Koophandel noodzakelijk is.

Detailhandel
De detailhandel in Noordwijk moet een bloeiende bedrijfstak zijn. De 2 kernwinkelgebieden zijn de Kerkstraat/Centrum Binnen voor functioneel shoppen en doelgericht winkelen en de Hoofdstraat/Centrum aan Zee voor beleving en vrije tijd “fun”shoppen. De Hoofdstraat moet de horeca en het toerisme echt ondersteunen en aanvullen.

Speerpunten van het beleid betreffende de Noordwijkse detailhandel zijn:

 1. De NOV cree?ert organisatievermogen om de Kerkstraat en Hoofdstraat beleving, inrichting en promotie te verbeteren, in de vorm van een City manager;
 2. De NOV ondersteunt concrete (bouw)plannen en projecten rondom de Hoofdstraat en houdt ze onder de aandacht van politiek en gemeente bestuur;
 3. De NOV participeert in het Kerkstraat “kerngezond” overleg;
 4. De NOV stimuleert onderzoek naar mogelijkheden om winkels te verplaatsen die niet in Hoofdstraat en Kerkstraat liggen naar deze 2 kern-winkelgebieden;
 5. De NOV stimuleert de bereidheid voor ruimere/latere openingstijden die beter aansluiten op consumentenbehoeften;
 6. De NOV monitort of het parkeerbeleid periodiek wordt gee?valueerd, stimuleert uitbreiding van het aantal parkeerplekken en houdt aandacht voor laad- en loszones;
 7. De NOV stimuleert initiatieven om bestedingen van Noordwijkers in Noordwijk te houden en de besteding van bezoekers te stimuleren;
 8. De NOV doet onderzoek naar de wenselijkheid en aard van detailhandel buiten de dorpskernen (periferie en bedrijventerreinen).

Horeca en toerisme
Horeca en toerisme vormen het DNA van Noordwijk. Deze grote sector is daarnaast van groot belang voor de Noordwijkse economie en werkgelegenheid.

De NOV stimuleert en onderschrijft het belang van evenementen, plannen en ontwikkelingen die het imago en merk Noordwijk als verblijfs- en congresplaats versterken. Gastvrijheid en klantvriendelijkheid zijn cruciaal.

De NOV participeert hiertoe in Noordwijk Marketing, een cruciale organisatie voor de promotie van Noordwijk. De NOV verbindt organisatoren van evenementen, plannen en ontwikkelingen met elkaar indien nodig.

De NOV ondersteunt de ontwikkeling van bouwprojecten die iets toevoegen aan de bedrijvigheid in Noordwijk en bezoekersaantallen en beleving vergroten. Voorbeelden hiervan zijn een congrescentrum, dorpsvernieuwing, hotelvernieuwingen en - uitbreidingen, zeejachthaven, musea, etc. Deze projecten zijn tevens van groot belang voor de werkgelegenheid.

De NOV onderschrijft het belang van initiatieven om specifieke doelgroepen naar Noordwijk te halen, of combinaties daarvan, om bezoekersaantallen te vergroten. Voorbeelden zijn de verbinding van sportfaciliteiten met hotels gericht op het verblijf van sportteams.

De NOV stimuleert initiatieven voor de herinrichting van de KW boulevard, de verbinding van de KW boulevard met de Hoofdstraat en een herinrichting van het “Palace” gebied.

Space
De vestiging van ESA/Estec en Space Expo maken Noordwijk uniek. De ruimtevaartsector is als kennisintensieve sector van groot belang voor de Noordwijkse economie.

De NOV monitort de lobby van de lokale en regionale overheid tot langdurig behoud van ESA/Estec voor Noordwijk.

De NOV lobbyt bij lokale overheden voor betere fysieke (verkeer) en commercie?le verbinding tussen lokale ondernemers en ESA/Estec.

De NOV onderschrijft het belang van initiatieven, evenementen en projecten om meer bezoekers te trekken via het “space toerisme”.

Zorg en Overig
De zorgsector was belangrijk voor de Noordwijkse economie tot het vertrek van Het Zilveren Kruis en Sancta Maria. De ligging van Noordwijk en omgeving gecombineerd met leegstand bieden kansen om de zorgsector verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de vorm van Zorghotels. De NOV ondersteunt initiatieven hiertoe.

De NOV monitort de actieve rol en snelheid van de Gemeente Noordwijk bij herbestemmingen van gebouwen en gebieden en bouwprojecten. Voorbeelden zijn de ombouw van kantoren naar (starters)woningen en de ontwikkeling van appartementen die de financiering van overige bedrijfsactiviteiten zoals hotelkamers mogelijk maken.

Ook de ontwikkeling van bouwlocaties zoals Bronsgeest en Offem-Zuid is goed voor de Noordwijkse economische structuur. Lokale initiatieven en plannen hiertoe worden ondersteund. De NOV onderkent het belang van het behoud van de landelijke/natuurlijke uitstraling hierbij.

Agrarische sector
Ten behoud van een gezonde agrarische sector ondersteunt de NOV initiatieven tot herbestemming van gronden waarbij agrarische bedrijvigheid wordt gestimuleerd. De NOV onderschrijft het belang van initiatieven waarbij aansluiting van de agrarische natuur met het toerisme wordt gei?ntensiveerd.

Financiering van het NOV beleid:

Het ontwikkelen van beleid met meer kracht en betrokkenheid betekent ook dat er meer geld nodig is. Geld dat bijvoorbeeld wordt besteed aan de inhuur van deskundigen, het organiseren van bijeenkomsten etc. Ook het daadwerkelijk financieel ondersteunen van belangrijke initiatieven of het participeren in publiek-private samenwerking vraagt budgetten. De financiering hiervan verloopt als volgt:

 1. Onderzoek naar verhoging contributie;
 2. Onderzoek naar Ondernemersfonds voor geheel Noordwijk.

Netwerkfunctie

Een belangrijke derde doelstelling van de NOV is het “Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers, inwoners, politiek en lokaal overheidsbestuur en de netwerkfunctie”. Het beleid betreffende de netwerkfunctie heeft de volgende speerpunten:

 1. Het spelen van een verbindende rol tussen de diverse ondernemers(verenigingen) uit de Duin- en Bollenstreek met het oog op verdergaande samenwerking tussen gemeenten in de streek;
 2. Het blijven binden van bestaande leden en aantrekken van nieuwe leden en jonge ondernemers, ook op de NOV Soos;
 3. Het spelen van een verbindende rol tussen ondernemers, gemeentebestuur, politiek en bewoners;
 4. NOV Jong is NOV Connect geworden en organiseert minimaal 3 keer per jaar een inhoudelijke netwerkbijeenkomst die toegankelijk is voor alle NOV leden;
 5. Samenwerking stimuleren tussen de verschillende afdelingen zoals Kerkstraat, Hoofdstraat, ’s bedrijventerreinen en Horeca.