NOV Nieuws

Vragen en antwoorden over het Ondernemersfonds

Naar aanleiding het mogelijk op te richten Ondernemersfonds Noordwijk, heeft het bestuur aanvullende vragen ontvangen. In het bestuursoverleg van 28 september jl. zijn de vragen behandeld, waarna onderstaande antwoorden zijn geformuleerd en verzonden.  
1. Van wie komt het initiatief voor het onderzoek naar het ondernemersfonds?
Het onderzoek naar het ondernemersfonds is een initiatief van het bestuur van de NOV. In de ALV van de NOV van 2 december 2013 is aan het bestuur opgedragen om te onderzoeken of er in Noordwijk een ondernemersfonds kan komen. Met dit onderzoek geeft het bestuur van de NOV uitvoering aan deze opdracht.

2. Worden ook ondernemers die geen NOV lid zijn benaderd?
Omdat niet alle ondernemers lid zijn van de NOV zullen er één of meer voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd waar ook niet-leden hun commentaar kunnen geven. Tevens zal op deze bijeenkomsten een meningspeiling plaats vinden. Daarnaast zijn in de onderzoeksfase ook gesprekken gevoerd met niet NOV leden.

3. Is de NOV ledenvergadering wel democratisch?
Zoals u weet gelden bij iedere ALV oproepingsvereisten. Het NOV bestuur houdt zich aan die oproepingsvereisten. Elk van de ongeveer 520 NOV leden kan daarmee zelf de afweging maken om aanwezig te zijn. Dat leden niet de moeite nemen om een ALV te bezoeken met een voor hen belangrijk onderwerp zegt meer iets over hun betrokkenheid dan over het democratische gehalte van de NOV.

4. Wat zijn niet-woningen in de OZB?
Wat niet-woningen zijn wordt door de gemeente bepaald. Daar hebben wij geen invloed op. In sommige gevallen is er sprake van een bedrijf met een inpandige bedrijfswoning: daarvoor geldt een speciale regeling. Of een pand privébezit is, is niet van invloed. Het gaat om het zakelijk gebruik ervan.

5. Zal de gemeente Noordwijk over haar onroerend goed ook de opslag voor het ondernemersfonds betalen?
De gemeente zal, over onroerend goed waarover zij OZB betaalt, ook de opslag ten behoeve van het ondernemersfonds betalen, tenzij de gemeenteraad anders beslist. In bepaalde gemeenten is dat gebeurd. In Noordwijk is dat volgens het gemeentebestuur niet de intentie. Wij zullen hierover vooraf afspraken maken met de gemeente Noordwijk in een “convenant”.

6. Draagt de gemeente de gehele opslag af aan het ondernemersfonds?
De gemeente int de OZB en sluist de opslag in zijn geheel door naar het ondernemersfonds. Formeel kan dat alleen in de vorm van een subsidie. In het convenant wordt vastgelegd dat dit voor drie jaar vast zal liggen: de opslag blijft dus hetzelfde en de subsidie ook. De gemeente heeft geen invloed op de besteding, dat bepalen de ondernemers zelf. Het bestuur van het ondernemersfonds voert controle uit op dit proces.

7. Wat is het onderscheid tussen dorps brede projecten en gebied- of sector gerichte projecten?
Er is een onderscheid gemaakt tussen dorps brede en gebied- of sector gerichte projecten. Over dorps brede projecten beslist het bestuur, maar dat moet de instemming hebben van de adviesraad waarin de verschillende sectoren en gebieden vertegenwoordigd zijn. In principe is het dus mogelijk dat beslist wordt de vitaliteitsmanager niet aan te stellen.

8. Cofinanciering door de gemeente Noordwijk?
In het economisch actieplan van de Gemeente Noordwijk wordt bij de uitvoering van bepaalde plannen ter stimulering van de Noordwijkse economie uitgegaan van cofinanciering. Als het fonds voor projecten cofinanciering door de gemeente vraagt, zal de gemeenteraad daarmee moeten instemmen. Het fonds hoeft echter geen cofinanciering te vragen. Als het dat wel doet moet het accepteren dat de gemeente mee besluit. Als de gemeente de opslag op de OZB ook betaalt, is het voor de hand liggend dat er een vertegenwoordiger van de gemeente in de adviesraad komt.

9. Komt het ondernemersfonds in de plaats van bestaande subsidieregelingen?
In het convenant met de gemeente zal moeten worden opgenomen dat het fonds niet in de plaats mag komen van subsidieregelingen die nu al door de gemeente worden verstrekt: het zogenaamde non-substitutie beginsel.

10. Wat wordt bedoeld met horeca concepten voor de KW boulevard en De Grent?
De ontwikkeling van concepten voor de kW boulevard en de Grent zijn genoemd door ondernemers tijdens interviews en de workshop onder leiding van de heer Cassee. Hoe dat verder zal worden ingevuld moet nader worden bepaald.

11. Kan het ondernemersfonds markt en regelgeving veranderen?
Het ondernemersfonds kan de regelgeving niet veranderen, maar het kan wel met de ondernemers proactief inspelen op de marktontwikkelingen. Daarbij kan het fonds het “samen sterk” bevorderen. Wij denken daarom dat het fonds het ondernemersklimaat in Noordwijk kan verbeteren. Het is de ervaring van het NOV bestuur dat de huidige politieke meerderheid in Noordwijk niet erg ondernemers-minded is. Het is daarom lastig en het duurt heel lang om gemeentelijk budget te krijgen voor uitgaven die ten goede komen aan ondernemers of het economisch klimaat in Noordwijk.

12. Hoe verhouden zich trekkingsrechten met dorps brede projecten?
Trekkingsrechten zijn gebaseerd op de opbrengst van de opslag per gebied of sector. Die ondernemers bepalen collectief waar dat geld heen gaat. Daarom moeten dorps brede projecten worden goedgekeurd door de adviesraad, waarin die gebieden en sectoren zijn vertegenwoordigd. Er is geen sprake van loten: het geld dat per gebied of sector overblijft, is bestemd voor dat gebied of die sector. Als in een bepaald jaar het geld niet wordt besteed, wordt het gespaard voor bestedingen in latere jaren in de betreffende sector of het gebied.

13. Zal sponsoring ook na introductie van een ondernemersfonds plaatsvinden?
Wij denken niet dat het ondernemersfonds in de plaats zal komen van de subsidies en sponsoring die het bedrijfsleven nu geeft aan non-profit organisaties. De sectoren of gebieden zouden wel kunnen beslissen dat zij een bepaald initiatief willen ondersteunen omdat het voldoet aan de criteria die worden gehanteerd.

14. Is het zinvol om de OZB opslag alleen voor het gebruikersdeel op te leggen omdat daar juist freeriding plaatsvindt? 
“Freeriders” vind je overal. Bijvoorbeeld ook op bedrijventerreinen. Eigenaren van gebouwen profiteren ook van een vitale economie: het voorkomt leegstand en betalingsachterstanden.
15. Wordt de OZB opslag apart weergegeven op de OZB aanslag?
Wij weten nog niet of de opslag apart zal worden benoemd op de OZB aanslag. Of de juiste bedragen worden overgemaakt door de gemeente is vast te stellen door de huidige opbrengst te verhogen met 20%: het verschil moet naar het fonds gaan. Wij zullen daar als NOV bestuur natuurlijk ook op toezien en indien nodig in overleg treden met de wethouder financiën.

15. Wordt de OZB opslag apart weergegeven op de OZB aanslag?
Wij weten nog niet of de opslag apart zal worden benoemd op de OZB aanslag. Of de juiste bedragen worden overgemaakt door de gemeente is vast te stellen door de huidige opbrengst te verhogen met 20%: het verschil moet naar het fonds gaan. Wij zullen daar als NOV bestuur natuurlijk ook op toezien en indien nodig in overleg treden met de wethouder financiën.