NOV Nieuws

Samenvatting opzet Ondernemersfonds Noordwijk

Samenvatting opzet Ondernemersfonds Noordwijk i.o. uit onderzoeksrapport van de heer Ewout Cassee.
1. Algemeen
• Het Ondernemersfonds Noordwijk is een initiatief van georganiseerde ondernemers (inclusief non-profit instellingen). Het fonds is van, voor en door ondernemers. De ondernemers beslissen zelf over de besteding van het fonds.
• Het ondernemersfonds komt niet in de plaats van bestaande subsidiebudgetten. Er mogen geen activiteiten uit het fonds worden gefinancierd die thans structureel ten laste van de gemeente komen. Een en ander wordt vastgelegd in een convenant met de gemeente.
• Het Ondernemersfonds Noordwijk wordt gevoed door een opslag van 20% op de OZB voor niet-woningen (zie rekenvoorbeeld hieronder). Deze opslag wordt in de vorm van een subsidie overgeheveld naar de stichting Ondernemersfonds Noordwijk.
• Het fonds wordt ingesteld voor drie jaar.

2. Doel en kernwaarden.
• Het Ondernemersfonds Noordwijk heeft tot doel de vitaliteit van de Noordwijkse economie te versterken en te bevorderen dat door samenwerking de aanwezige energie positief wordt ingezet om tot een nieuwe beleving van Noordwijk te komen.
• Het fonds moet een duidelijk businessplan hebben en initiatieven uit verschillende gebieden en sectoren bij elkaar brengen. De organisatie dient transparant te zijn en 
er moet gestreefd worden naar een groot draagvlak.
• Projecten moeten voldoen aan de kernwaarden van het fonds: innovatief, samenwerking bevorderend, SMART geformuleerde doelstellingen en transparante verantwoording.

3. Organisatie
• Het fonds kent een klein, onafhankelijk bestuur met daarnaast een breed samengestelde adviesraad die geacht wordt het Noordwijkse bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
• Het bestuur stelt jaarlijks een businessplan op en legt dit ter advisering voor aan de adviesraad.
• Het fonds kent dorpsbrede en sector- of gebiedsgerichte projecten. De dorpsbrede projecten worden beheerd door het fonds. Sectoren en gebieden krijgen trekkingsrechten op het fonds voor binnen hun sector of gebied te organiseren activiteiten.
• Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend door rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties van ondernemers of instellingen.
• Het bestuur van het fonds spant zich er mede voor in om non-profit projecten te realiseren.
• Dorpsbrede projecten behoeven de goedkeuring van de adviesraad.

4. Financiën.
• De beheerskosten van het fonds bedragen 6%.
• Na aftrek van de bedragen voor dorpsbrede projecten krijgen sectoren en gebieden trekkingsrechten naar rato van hun inleg.
• Bij de projecten is het uitgangspunt dat er sprake zal zijn van cofinanciering door de gemeente.

5. Implementatie
• Er wordt een voorbereidingscommissie gevormd die zich inzet voor het vergroten van het draagvlak van het fonds.
• De commissie ontwerpt in samenspraak met de gemeente het eerder genoemde convenant waarin wederzijdse verantwoordelijkheden worden vastgelegd. 
• Deze commissie bereidt in overleg met gebieden en sectoren een voorlopige begroting voor en zorgt voor de totstandkoming van de adviesraad.
• Na een positief besluit van de gemeenteraad zorgt de commissie voor de totstandkoming van statuten en reglementen.

6. Mogelijke bestedingsdoelen:
• Bestedingsdoelen worden door sector- of gebiedsorganisaties voorgedragen. Het bestuur toetst op basis van een reglement met duidelijke criteria. Dorpsbrede projecten behoeven de instemming van de adviesraad.
• Uit het onderzoek zijn dorpsbrede en sector/gebiedsgerichte projecten af te leiden:

1. Dorpsbrede projecten:
a. De vitaliteitsmanager
b. Bad Noordwijk/Blue zone Village
c. Noordwijk broedplaats voor innovatief talent
d. Digitale marktplaats voor Noordwijkse bedrijven en instellingen
2. Sector- of gebiedsgerichte projecten:
a. Bijdrage aan de structurele kosten van Noordwijk Marketing
b. Winkelstraat management
c. Ontwikkelen van horeca concept De Grent en KW Boulevard
d. Bedrijvenpark management (gemeenschappelijke inkoop van diensten, zoals bijv. beveiliging)
e. Sportdorp Noordwijk/( Papendal aan Zee)
f. Sport en preventie
g. Dagbestedingsprojecten
h. Onderwijs en sport
i. Agro-toeristische projecten (w.o. een Noordwijkse bloembol)

7. Rekenvoorbeeld
• Tarief 2015 OZB niet-woningen: gebruiker 0,1103% en de eigenaar is 0,1440% is samen 0,2543%. Dat is € 254,30 per € 100.000 WOZ waarde. Een stijging van 20% is dan € 50,86 per € 100.000 indien je zowel eigenaar als gebruiker bent.