NOV Nieuws

Oprichting Ondernemersfonds stap dichterbij

Ewout Cassee onderzoekt op dit moment in opdracht van de NOV en de gemeente Noordwijk de haalbaarheid van een nieuw op te richten Ondernemersfonds in Noordwijk. De eerste oriënterende fase van het onderzoek is afgerond en de uitkomsten lijken positief.

Het doel van de oprichting van een Ondernemersfonds is de vitaliteit van de economie in Noordwijk een positieve impuls te geven. Het fonds wordt voor drie tot vijf jaar ingesteld. Dat geeft stabiliteit en structuur. Vanuit het fonds kunnen – collectieve – zaken gefinancierd worden, die op dit moment vaak nog niet haalbaar zijn. Cassee: ‘Een Ondernemersfonds biedt middelen en continuïteitwaardoor je ook plannen voor de langere termijn kunt maken.’

Ondernemersklimaat

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door een opslag van de OZB van niet-woningen. Hier vallen bedrijven en instellingen onder. ‘De gemeente int het geld en stort dit door naar het Ondernemersfonds. Voordeel is dat het zogenaamde freeriders probleem ook wordt aangepakt. Iedereen levert een bijdrage in het Ondernemersfonds en iedereen profiteert er ook weer van’, aldus Cassee. ‘Het geld wat wordt geïnvesteerd, vloeit ook weer terug en idealiter draagt het bij aan het ondernemersklimaat in Noordwijk. Het geld wordt beheerd door een bestuur van ondernemers, met vertegenwoordigers uit alle sectoren en gebieden. Inzet van de middelen uit het fonds kan alleen door het indienen van een collectieve aanvraag en de bestedingen worden evenredig aan de inleg van de diverse sectoren en gebieden uitgegeven.’

Conceptfase

In de eerste oriënterende fase heeft Cassee gesproken met meer dan dertig ondernemers uit verschillende sectoren en gebieden. Cassee: ‘De conclusie van de eerste fase is dat men bijna unaniem van mening isdat de vitaliteit van de Noordwijkse economie achteruit gaat. Er ontbreekt gemeenschappelijk enthousiasme. Met het Ondernemersfonds kun je het dorp revitaliseren en wat al vitaal is behouden. Veel wordt nu gedaan door goedwillende amateurs, de middelen in het fonds maken het mogelijk om daarnaastprofessionals in te schakelen De problematiek die in de huidige economie speelt is complex en vraagt om de kennis en knowhow van een professional.’ Op dit moment is een start gemaakt met de tweede fase, de conceptfase. ‘We houden een workshop met twintig ondernemers waarin we verder onderzoeken waarom het fonds er moet komen, hoe we het fonds inrichten en wat er gedaan moet worden met de middelen. Daarnaast werken we aan het vergroten van het draagvlak. Uiteindelijk is het de politiek – de gemeenteraad – die beslist of het Ondernemersfonds er daadwerkelijk komt.’

Meepraten of meedenken over het Ondernemersfonds? Stuur dan een mail aan Ewout Cassee via info@ondernemersfondsnoordwijk.nl.