NOV Nieuws

NOV denkt actief mee over de koers tot 2030

Door de gemeente is in maart 2015 onder de naam ‘Omgevingsvisie’ een discussie gestart waarin men de koers tot 2030 wil vastleggen en waarmee men wil voorsorteren op de nieuwe Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt. De NOV denkt actief mee met deze koers.

Een omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Aangegeven wordt dat de gemeentelijke Omgevingsvisie breder wordt dan een actualisatie van de drie visies die zes jaar geleden door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In deze Brede Omgevingsvisie wil men naast het formuleren van de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid ook aansluiting zoeken met de economie, de samenleving, de milieuaspecten en een serieuze stap verder komen met de ambities en verantwoordelijkheid voor een duurzame gemeente.

Input leveren

De NOV heeft hiertoe een groep onafhankelijke deskundigen, te samen met enkele stakeholders, samengesteld die in de afgelopen maanden en de komende tijd de diverse thema’s rond de Omgevingsvisie nader en concreet beschouwen. Die beschouwing wordt in rapportagevorm geleverd aan de gemeente Noordwijk, daarbij mede inhoudelijk input gevende aan de Omgevingsvisie.

In de Toekomstvisie Noordwijk 2025 die eind 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld, kiest Noordwijk voor kwaliteit en visiegericht werken en formuleert als ambitie dat Noordwijk een aantrekkelijke verblijfplaats wil zijn, zowel voor bewoners, ondernemers als voor bezoekers, die zich qua uitstraling en beleving onderscheidt van andere plaatsen aan de Noordzeekust. Dus niet alleen ‘stijlvol & charmant’, maar ook qua diversiteit, vitaliteit, kwaliteit, flexibiliteit en sfeer en beleving, duurzaam en hoogwaardig en goede bereikbaarheid.

Versterking

Terugkijkend op het verloop van het proces vanaf 2004 concludeert de NOV en de door hen samengestelde denktank dat de gemeente, met alle respect als gemeente van een beperkte omvang, beperkt en deels niet in staat is de "trekkersrol" die bij dergelijke processen hoort op eigen kracht te vervullen. Ook wijzigingen in het krachtenveld op het politieke toneel, en vanzelfsprekend de crisis hebben hier deels forse invloed op gehad. Voorkeursoplossingen om op te schalen naar een sterkere gemeente door middel van een fusie of Gemeenschappelijke Regeling van vijf gemeenten, zijn tot heden niet haalbaar gebleken. De versterking zal dus op een andere manier gevonden moeten worden.

Oplossing

Als mogelijke oplossing stelt de NOV voor aan te sluiten bij een nieuwe trend in het openbaar bestuur: co-creatie. Hierbij concentreert de gemeente zich op de procesrol en is bereid om met een aantal onafhankelijke deskundigen op het gebied van dit soort processen de verantwoordelijkheid te delen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Inmiddels blijkt onder andere in steden zoals Leiden en Amsterdam, deze ‘loodsfunctie van de overheid’, initiatiefnemers te brengen tot realiseerbare projecten en ontwikkelingen welke mede gekenmerkt worden door breed politiek en maatschappelijk draagvlak, en vooral kortere doorlooptijden.