NOV Nieuws
NOV blijft zich inzetten voor een gezonde kern Noordwijk Binnen

NOV blijft zich inzetten voor een gezonde kern Noordwijk Binnen

In het najaar van 2012 nam de NOV, in samenwerking met de Kerkstraat winkeliersvereniging alsmede De Oude Dorpskern en een aantal stakeholders, het initiatief om de aandacht van de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat niet alleen op sport, shame plekken en ‘alles aan zee’, ook actief te richten op het winkelcentrum van Noordwijk Binnen.

Om deze aandacht te krijgen, werden door de NOV in 2012 minimaal 17 kansen en mogelijkheden voor dit belangrijke toeristisch -, woon – en winkelcentrum in kaart gebracht. Bij realisatie in volgorde zou dit tot een daadwerkelijke “gezonde Kern” leiden. Eén van deze 17 kansen en mogelijkheden betrof en betreft het Kloosterplein. Juist bij monde van de toenmalige wethouder Martijn Vroom, was dit plein toen (en nu nog steeds…) toe aan een noodzakelijk technische ingreep. Juist dit bood de kans om nu eens “voor te denken” in plaats van “na te denken”, dit met in het “voorhoofd” de toen al beoogde verplaatsing van de weekmarkt naar het Kloosterplein. In 2013 heeft de NOV hierop anticiperend een visie in meerdere varianten ontwikkeld, alsmede deze in planning, investeringen en visualisering uitgewerkt en gepresenteerd aan gemeenteraad en het college. Zelfs een ambtelijke toetsing vond plaats.

Doel herinrichting Kloosterplein

Doel van de herinrichting van het Kloosterplein betrof en betreft op hoofdlijnen o.a.:

-  Versterken pleinfunctie.

-  Maximale opwaardering in uitstraling en aantrekkelijkheid.

-  Realiseren van functionele parkeerplaatsen in een zo’n maximaal mogelijk aantal, doch niet ten koste van laad- en loszones, manoeuvreerruimte voor auto – en vrachtverkeer alsmede ruimte t.b.v. schoolgaande kinderen, fietsers, voetgangers, minder validen, senioren alsmede groenvoorzieningen.

-  Vestiging van de weekmarkt.

-  Locatie voor evenementen, meer dan alleen de Kermis.

-  Mogelijk maken dat de “achterzijde” van de Kerkstraat te upgraden is, mede door wijziging bestemmingen zodat het daar realiseren van commerciële functies mogelijk is.

-  Versterking in relatie en mogelijk ook fysieke koppeling met omliggende gebieden, zoals tuin kerk en Verkadeplein, Lindenplein etc.

Gelijktijdig

De gemeente Noordwijk heeft vervolgens eind 2013 zelf een aantal planvarianten ontwikkeld en hierover is begin 2014 tussen gemeente en NOV overleg gevoerd. Het komen tot verdere en concrete planvorming zou toen de vervolgstap zijn geweest. Echter: Nadien heeft de focus van gemeente, met ingehuurde deskundigen, vooral gelegen op een dorpsbreed onderzoek naar verkeersstromen, verkeerscirculatie en parkeren. Dit heeft geleid tot een “werkdocument”, een ontwikkelde toekomstvisie Noordwijk Binnen, en de totstandkoming van een nu ter visie liggende Omgevingsvisie 2030. Los van voornoemde “trajecten en projecten” stelde en stelt de NOV dat naast deze, ook andere noodzakelijke ingrepen en ontwikkelingen niet navolgend gepland hoeven en moeten worden, maar ook prima “gelijktijdig” gerealiseerd kunnen en moeten worden. De NOV agendeert mede om die reden o.a. de verplaatsing van de weekmarkt, de verdere uitvoering en afronding van het project Noordwijk Kern Gezond bij elk overleg met de gemeente, dus al vanaf 2014 tot heden!

Verbazing

Ondanks de duidelijke druk vanuit de NOV, heeft de gemeente Noordwijk begin dit jaar een extern bureau (Prelude Legal.nl) in de arm genomen om begin mei van dit jaar een inrichtingstekening van het Kloosterplein op te leveren, zo stelt dit bureau zelf. Tekening(en) die er eigenlijk al sinds 2013 liggen! Met verbazing heeft de NOV op 20 maart jl. een gesprek gevoerd met twee medewerkers van dit “juridisch advies bureau” uit Veenendaal(!) en hebben wij moeten constateren dat de kennis over wat er speelt in Noordwijk bij hen volstrekt onbekend was. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden, maar zonder kennis lijkt het ons onmogelijk om tot een goede inventarisatie van wensen en eisen te kunnen worden. Daarbij ontbrak het hen tevens aan kennis over vele andere werkdocumenten die zeker van belang zijn bij de ontwikkeling van een inrichtingstekening.

Concreet

Ook het Jeroensplein moet onderdeel uitmaken van voornoemde planvorming, zoals de NOV al sinds 2012 stelt:

-  realiseren van begaanbare en veilige loop – en fietszones, ook en juist voor minder validen, schoolgaande kinderen en senioren, zowel ter zijde het winkelcentrum alsmede terzijde de kerk, het gemeentehuis en aansluitend op de Voorstraat

-  wijziging in uitvoering en positie van “Atlantic wall”paal markeringen

-  vriendelijkere, uitnodigend en aantrekkelijke uitstraling: geen “doods plein” maar een levendiger plein!

-  koppeling van de Voorstraat naar Heilige Geestweg en Raadhuisstraat, en dus een permanente rijroute voor motorvoertuigen.

-  toename van gebruiksmogelijkheden van het plein tussen kerk en Gemeentehuis.

Tevens is het belangrijk te letten op een goede verbinding voor auto en fiets vanuit Offem Zuid en toekomstig Bronsgeest zodat bewoners makkelijk het centrum kunnen bereiken voor het doen van hun dagelijkse en wekelijkse boodschappen.

De komende periode zal het NOV – en retailbestuur de ontwikkeling ter zijde de gemeente voor wat betreft de Kern Noordwijk Binnen, met nu in het bijzonder het Kloosterplein, input en mede sturing geven.  

Dus ondernemers en bewoners, het bestuur van de NOV blijft vanuit eigen inzet, daadkrachtig en optimistisch, en zal zich maximaal inzetten om met een brede visie, met huidige college en ambtenaren te komen tot een concreet plan en uitvoering daarvan!